Grassland Managements

Grassland Managements ગુજરાત રાજ્યમાં સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ તેમજ દાહોદ અને પંચમહાલ જીલ્લામાં ધાસનું ઉત્પાદન આપતા વિસ્તારો છે. જેને વીડી, રખાલ કે…

Continue ReadingGrassland Managements

Forest Cover

Different category of forest area in the state is as under Sr. NoReserved ForestData PeriodProtected ForestUnclassed ForestTotal11991-9213817.51998.094563.7119379.3121992-9313820.01995.314577.1519392.4731993-9413818.83997.434576.7619393.0241994-9513832.97997.534575.2619405.7651995-9613704.1388.374775.8118868.2861996-9713694.7387.994732.4518815.1471997-9813696.04388.124746.2118830.3781998-9913724.07388.184721.2118833.4691999-200013903.77395.964699.7818999.51102000-0114155.18394.854562.5119112.54112001-0214180.03377.024523.9419080.99122002-0314098.74378.224463.3418940.30132003-0414099.33378.224462.7518940.3142004-0514067.02696.084198.4618961.56152005-0614122.18478.934326.3918927.50162006-0714131.15476.734319.4018927.28 Source : Gujarat…

Continue ReadingForest Cover